City of Cerritos logo

Skip to Content | Footer | Accessibility

E-News signup for e-mail/text updates

Pangkalahatang Munisipal na Halalan ng Cerritos
Martes, Marso 3, 2020

Magiging "live" ang mga link sa naaangkop na yugto sa buong panahon ng halalan.

Ang lahat ng opisyal na paunawa ay isasalin sa mga wikang iniaatas ng Federal Voting Rights Act (Pederal na Batas sa mga Karapatan sa Pagboto).

Mga Oras ng Tanggapan at Pagsasara

Paunawa sa Halalan at Panahon ng Nominasyon ng Kandidato

Paunawa sa Itinakdang Huling Petsa/Porma ng Pahayag ng Pangangatuwiran at Walang Pinapanigang Pagsusuri na Isusumite kasama ang mga Pangangatuwirang Panig o Laban sa Panukala

Resolusyon Blg. 2019-18 — Paunawa at Pagtawag ng Halalan

Resolusyon Blg. 2019-19 — Mga Regulasyon sa Pahayag ng Kandidato

Resolusyon Blg. 2019-20 — Kahilingan para sa Pagsasama-sama

Resolusyon Blg. 2019-21 — Panukala sa Pagdaragdag ng Iminumungkahing Buwis sa Pagbebenta sa Halalan

Ordinansa ng Panukala sa Iminumungkahing Buwis sa Pagbebenta (buong teksto)

Listahan ng Kuwalipikadong Kandidato at Pagkakaayos sa Balota

Paunawa sa mga Nominado

Sampol na Balota
(Ipinagkakaloob ng Tagarehistro-Tagatala ng County/Klerk ng County ng Los Angeles)

Paunawa sa mga Sentro ng Botohan
(Ipinagkakaloob ng Tagarehistro-Tagatala ng County/Klerk ng County ng Los Angeles)

Paunawa sa mga Lokasyon para sa Sentro ng Bilangan
(Ipinagkakaloob ng Tagarehistro-Tagatala ng County/Klerk ng County ng Los Angeles)

Semi-Opisyal na mga Resulta ng Canvass
(Ipinagkakaloob ng Tagarehistro-Tagatala ng County/Klerk ng County ng Los Angeles)

Mga Opisyal na Resulta