City of Cerritos logo

Skip to Content | Footer | Accessibility

E-News signup for e-mail/text updates

Eleksyon sa Cerritos at Impormasyon sa Panukala C, Marso 3, 2020

Semi-Official Canvass Results

Magiging "live" ang mga link sa naaangkop na yugto sa buong panahon ng halalan.

Ang lahat ng opisyal na paunawa ay isasalin sa mga wikang iniaatas ng Federal Voting Rights Act (Pederal na Batas sa mga Karapatan sa Pagboto).

Panukala C


Panukala C ng Cerritos na Inilagay sa 2020 Balota

Impormasyon tungkol sa Panukala C

Resolusyon Blg. 2019-21 — Panukala sa Pagdaragdag ng Iminumungkahing Buwis sa Pagbebenta sa Halalan

Ordinansa ng Panukala sa Iminumungkahing Buwis sa Pagbebenta (buong teksto)

Pangkalahatang Munisipal na Halalan ng Cerritos
Martes, Marso 3, 2020

MGA PAGBABAGO SA KUNG PAANO TAYO BUMUBOTO

Listahan ng Kuwalipikadong Kandidato at Pagkakaayos sa Balota

Impormasyon sa Pagboto
(Ipinagkakaloob ng Tagarehistro-Tagatala ng County/Klerk ng County ng Los Angeles)

Paunawa sa mga Nominado

Mga Oras ng Tanggapan at Pagsasara

Paunawa sa Halalan at Panahon ng Nominasyon ng Kandidato

Paunawa sa Itinakdang Huling Petsa/Porma ng Pahayag ng Pangangatuwiran at Walang Pinapanigang Pagsusuri na Isusumite kasama ang mga Pangangatuwirang Panig o Laban sa Panukala

Resolusyon Blg. 2019-18 — Paunawa at Pagtawag ng Halalan

Resolusyon Blg. 2019-19 — Mga Regulasyon sa Pahayag ng Kandidato

Resolusyon Blg. 2019-20 — Kahilingan para sa Pagsasama-sama

Sampol na Balota
(Ipinagkakaloob ng Tagarehistro-Tagatala ng County/Klerk ng County ng Los Angeles)

Paunawa sa mga Sentro ng Botohan
(Ipinagkakaloob ng Tagarehistro-Tagatala ng County/Klerk ng County ng Los Angeles)

Mga lokasyon ng drop box para sa balotang vote-by-mail (pagboto-sa-pamamagitan-ng-koreo)
(Ipinagkakaloob ng Tagarehistro-Tagatala ng County/Klerk ng County ng Los Angeles)

Paunawa sa mga Lokasyon para sa Sentro ng Bilangan

Semi-Opisyal na mga Resulta ng Canvass
(Ipinagkakaloob ng Tagarehistro-Tagatala ng County/Klerk ng County ng Los Angeles)

Mga Opisyal na Resulta