City of Cerritos logo

Skip to Content | Footer | Accessibility

E-News signup for e-mail/text updates

Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố Cerritos
Thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Thông báo và thông tin chính thức về Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố Cerritos vào thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Các liên kết sẽ bắt đầu hoạt động sau những khoảng thời gian phê duyệt trong suốt thời gian bầu cử. Tất cả thông báo chính thức sẽ được dịch sang các ngôn ngữ được yêu cầu theo Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu của Liên Bang.

Giờ Làm Việc và Đóng Cửa của Văn Phòng Thư Ký Thành Phố/Nhân Viên Bầu Cử

Thông Báo về Cuộc Bầu Cử cho Các Vị Trí và Thời Gian Đề Cử Ứng Viên