City of Cerritos logo

Skip to Content | Footer | Accessibility

E-News signup for e-mail/text updates

Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố Cerritos
Thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Thông báo và thông tin chính thức về Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố Cerritos vào thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Các liên kết sẽ bắt đầu hoạt động sau những khoảng thời gian phê duyệt trong suốt thời gian bầu cử. Tất cả thông báo chính thức sẽ được dịch sang các ngôn ngữ được yêu cầu theo Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu của Liên Bang.

City of Cerritos Official Sample Ballot and Voter Information Guide

Đây là Hướng dẫn Thông tin về Cử tri và Mẫu Phiếu bầu Chính thức cho Cuộc Tổng Bầu cử của Thành phố Cerritos vào thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022. Đạo luật về Quyền bỏ phiếu của Liên bang yêu cầu thông tin phải được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt. Các bản dịch của các thứ tiếng sẽ được cung cấp trong các phần tiếp theo của tập hướng dẫn này.

Giờ Làm Việc và Đóng Cửa của Văn Phòng Thư Ký Thành Phố/Nhân Viên Bầu Cử

Thông Báo về Cuộc Bầu Cử cho Các Vị Trí và Thời Gian Đề Cử Ứng Viên

Thông Báo Bầu Cử — Dự Luật Được Đưa Vào Lá Phiếu Về Sửa Đổi Hiến Chương

Thông báo cho cử tri về ngày cuối cùng có thể gửi biện luận ủng hộ hoặc phản đối các dự luật của Thành Phố cho Thư Ký Thành Phố/Nhân Viên Bầu Cử

Mẫu Tuyên bố do tác giả biện luận gửi

Tiêu Chuẩn Số Từ — Phần 9 Bộ Luật Bầu Cử California