City of Cerritos logo

Skip to Content | Footer | Accessibility

E-News signup for e-mail/text updates

Pangkalahatang Munisipal na Eleksyon ng Cerritos
Martes, Abril 12, 2022

Mga opisyal na paunawa at impormasyon para sa Pangkalahatang Munisipal na Eleksyon ng Cerritos sa Martes, Abril 12, 2022

Magiging “live” ang mga link sa mga agwat ng pag-apruba sa panahon ng eleksyon. Ang lahat ng opisyal na paunawa ay isasalin sa mga wikang iniaatas ng Federal Voting Rights Act (Pederal na Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto).

City of Cerritos Official Sample Ballot and Voter Information Guide

Ito ang Opisyal na Sample na Balota at Gabay sa Impormasyon ng Botante para sa Martes, Abril 12, 2022 Cerritos General Municipal Election. Ang Federal Voting Rights Act ay nangangailangan ng impormasyon na ibigay sa English, Chinese, Hindi, Korean, Spanish, Tagalog, at Vietnamese. Ang mga pagsasalin ay ibinigay sa kasunod na mga seksyon ng buklet na ito.

Opisyal na Mga Oras ng Pagbubukas at Pagsasara ng Tanggapan ng Clerk ng Lungsod/Opiysal ng Halalan

Paunawa sa Eleksyon para sa mga Opisyal at Yugto ng Nominasyon ng Kandidato

Paunawa ng Halalan — Mga Panukala sa Balota sa Pagbabago sa Charter

PAUNAWA SA MGA BOTANTE HINGGIL SA PETSA KUNG SAAN PAGKATAPOS NITO AY WALANG ARGUMENTONG PANIG O LABAN SA PANUKALA NG LUNGSOD ANG MAAARING ISUMITE SA KLERK NG LUNGSOD/OPISYAL NG HALALAN

Form ng Pahayag na isampa ng mga may-akda ng mga argumento

Mga Pamantayan sa Bilang ng Salita — Seksyon 9 ng Kodigo sa Halalan sa California