City of Cerritos logo

Skip to Content | Footer | Accessibility

E-News signup for e-mail/text updates

Pangkalahatang Munisipal na Eleksyon ng Cerritos
Martes, Abril 12, 2022

Mga opisyal na paunawa at impormasyon para sa Pangkalahatang Munisipal na Eleksyon ng Cerritos sa Martes, Abril 12, 2022

Magiging “live” ang mga link sa mga agwat ng pag-apruba sa panahon ng eleksyon. Ang lahat ng opisyal na paunawa ay isasalin sa mga wikang iniaatas ng Federal Voting Rights Act (Pederal na Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto).

Opisyal na Mga Oras ng Pagbubukas at Pagsasara ng Tanggapan ng Clerk ng Lungsod/Opiysal ng Halalan

Paunawa sa Eleksyon para sa mga Opisyal at Yugto ng Nominasyon ng Kandidato