City of Cerritos logo

Skip to Content | Footer | Accessibility

E-News signup for e-mail/text updates

Cuộc Bầu Cử Cerritos và Thông Tin về Dự Luật C, Ngày 3 tháng 3 năm 2020

Semi-Official Canvass Results

Những đường kết nối sẽ “hoạt động” vào những khoảng thời gian thích hợp trong suốt mùa bầu cử.

Tất cả các thông báo chính thức sẽ được dịch sang các ngôn ngữ theo đòi hỏi của Đạo Luật Các Quyền Bỏ Phiếu Liên Bang.

Dự Luật C


Dự Luật C Của Cerritos Được Đưa Vào Lá Phiếu Bầu Năm 2020

Thông Tin về Dự Luật C

Quyết Nghị Số 2019-21 — Thêm Đề Nghị về Dự Luật Thuế Bán Hàng vào Cuộc Bầu Cử

Sắc Luật Đề Nghị về Dự Luật Thuế Bán Hàng (toàn bản văn)

Tổng Tuyển Cử Thành Phố Cerritos
Thứ Ba, 3 Tháng Ba, 2020

CÁC THAY ĐỔI VỀ CÁCH BẦU CỬ

Danh Sách Các Ứng Cử Viên Hội Đủ Điều Kiện và Thứ Tự Lá Phiếu

Chi Tiết Bỏ Phiếu
(Do Phòng Ghi Danh-Lưu Ký Viên/Thư Ký Quận của Quận Los Angeles cung cấp)

Thông Báo về Những Người Được Đề Cử

Giờ Làm Việc và Đóng Cửa

Thông Báo Bầu Cử và Thời Hạn Đề Cử Ứng Cử Viên

Thông Báo Ngày Hạn Cuối của Biện Luận & Phân Tích Vô Tư/Mẫu Tuyên Ngôn sẽ được Nộp với Các Biện Luận Ủng Hộ hoặc Chống Lại Dự Luật

Quyết Nghị Số 2019-18 — Thông Báo & Tuyên Bố Bầu Cử

Quyết Nghị Số 2019-19 — Điều Lệ về Tuyên Ngôn của Ứng Cử Viên

Quyết Nghị Số 2019-20 — Yêu Cầu Kết Hợp

Lá Phiếu Mẫu
(Do Phòng Ghi Danh-Lưu Ký Viên/Thư Ký Quận của Quận Los Angeles cung cấp)

Thông Báo về Các Trung Tâm Bỏ Phiếu
(Do Phòng Ghi Danh-Lưu Ký Viên/Thư Ký Quận của Quận Los Angeles cung cấp)

Các địa điểm hòm bỏ phiếu bầu cử qua đường bưu điện
(Do Phòng Ghi Danh-Lưu Ký Viên/Thư Ký Quận của Quận Los Angeles cung cấp)

Thông Báo về Các Địa Điểm Trung Tâm Đếm Phiếu

Kết Quả Kiểm Phiếu Bán Chính Thức
(Do Phòng Ghi Danh-Lưu Ký Viên/Thư Ký Quận của Quận Los Angeles cung cấp)

Kết Quả Chính Thức